01.10.2020 Author:

Asianajotoimisto Aasa-Law Oy on avustanut Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskusta (ARA) Oulun käräjäoikeudessa, Rovaniemen hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa vuosina 2007–2019 käsiteltävässä Riihi säätiön talousrikos- ja vahingonkorvausasiassa.

Valtion asuntorahasto on vuosina 1995–2001 myöntänyt arava- ja korkotukilainoja Riihi säätiön omistamille kiinteistöyhtiöille. Asiassa on kysymys sellaisesta menettelystä, jossa viranomaiselle on annettu vääriä tietoja sekä erehdytetty viranomainen myöntämään taloudellista tukea sellaiseen toimintaan, johon sitä ei ole tarkoitettu ja johon viranomaisella ei olisi ollut edes oikeutta myöntää avustusta. Väärien tietojen antamisella sekä toisaalta oikean tiedon ilmoittamatta jättämisellä on ollut olennainen vaikutus avustuksen myöntämiselle.

Kysymyksessä on ollut vaativa ja laaja oikeudenkäynti. Riihi säätiön juttukokonaisuus on suurin Oulun ja Pohjois-Suomen alueella käsittelyssä ollut talousrikosasia.

Korkein oikeus (KKO) antoi tuomionsa asiassa 25.5.2012. Tässä tuomiossa KKO hyväksyi pääosin ARAn asiassa esittämät perustelut sekä myös ARAn omat rangaistusvaatimukset arava- ja korkotukilainavarojen edelleen lainauksen osalta. Asialla on tärkeä yleinen merkitys. KKO:n tuomiosta ilmenevät yleiset periaatteet koskevat myös muita valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen myöntämiä avustuksia ja tukia.

ARA on esittänyt asiassa pääomaltaan noin 3,6 miljoonan euron vahingonkorvausvaatimukset. ARAlle aiheutuneen vahingon määrä on kiinteistöyhtiöille maksetun korkohyvityksen määrä kokonaisuudessaan sekä aravalainan osalta valtiolle aiheutunut rahoituskustannus. Vahingonkorvausta on vaadittu entiseltä Riihi säätiön hallituksen puheenjohtaja Toivo Kanniselta.

Korkein oikeus velvoitti 6.2.2019 antamassaan tuomiossa Toivo Kannisen suorittamaan ARAlle viivästyskorkoineen noin 5 miljoonan euron vahingonkorvaukset avustuspetoksista.

Asianajotoimisto Aasa-Law Oy avustaa vaativissa ja laajoissa talousrikos- ja vahingonkorvausasioissa. Meillä on vuosien kokemus sekä erityistä asiantuntemusta niin asianomistajien kuin epäiltyjen edustamisesta vastaavissa asioissa.

Asiaa hoiti asianajaja Simo Ellilä.

01.10.2020 Author:

Asianajotoimisto Aasa-Law Oy on avustanut Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskusta (ARA) Nuorisosäätiön toimintaan liittyvän rikosepäilyn selvittämisessä.

Nuorisosäätiö on nimetty yleishyödylliseksi yhteisöksi, minkä perusteella ARA on myöntänyt säätiölle ja sen omistamille kiinteistöyhtiöille erilaisia valtion tukia ja avustuksia sosiaaliseen asuntotuotantoon.

Yleishyödylliseksi nimetyllä yhteisöllä on monenlaisia velvoitteita, kuten velvollisuus ilmoittaa ARAlle seikoista, joilla saattaa olla vaikutusta yleishyödyllisyyden edellytysten täyttymiseen. Nuorisosäätiön vastuuhenkilöiden on tullut tuntea valtion tukemaan sosiaaliseen asuntotuotantoon liittyvät säädökset ja olla tietoisia yleishyödyllisyydelle asetetuista edellytyksistä ja velvoitteista.

Nuorisosäätiö oli laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa toiminnassaan tapahtuneista muutoksista. Jos Nuorisosäätiön muutokset olisivat olleet ARAn tiedossa, ehdot Nuorisosäätiön saamille tuille eivät olisi täyttyneet. ARA sai tietoja muutoksista vasta tarkastuksessaan, joka käynnistettiin YLEn toimittajien ja ARAn havaintojen perusteella keväällä 2016.

ARAn näkemyksen mukaan on tarpeen, että poliisi tutkii, ovatko Nuorisosäätiön toiminnasta tuolloin vastuussa olleet henkilöt syyllistyneet avustuspetokseen tai törkeään avustuspetokseen. Tutkintapyyntö on rajattu tammikuun 2014 ja kesäkuun 2018 väliselle ajalle.

Tutkintapyynnön ovat laatineet asianajaja Simo Ellilä sekä luvan saanut oikeusavustaja Karolina Pohjanoksa-Pereira.

01.10.2020 Author:

Tilitoimistot tarjoavat asiakkailleen erilaisia taloushallinnon palveluja. Kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatiminen sekä muut tilitoimistojen kirjanpitovelvollisille tarjoamat palvelut ovat vastuullista työtä. Tavanomaisesti kirjanpidon viennit kirjataan kuitenkin pääosin massatyönä asiakkaiden toimittamien tositteiden perusteella.

Tilitoimiston velvollisuutena ei ole tarkistaa tositteiden oikeellisuutta, vaan niiden oikeellisuudesta vastaa yksin varsinainen kirjanpitovelvollinen. Tilitoimistossa tehtävien kirjanpidon kirjausten lähtökohtana on liiketapahtuman oikeudellinen muoto, josta voidaan poiketa vain erityisestä syystä (Kirjanpitolautakunnan lausunto 28.3.2006 nro 1775).

Kirjanpidon keskeisiin periaatteisiin kuuluu myös se, että kirjanpitovelvollisen kirjanpitoon kirjataan vain kirjanpitovelvollisen omat liiketapahtumat (KKO 2016:2, kappale 8).

Kirjanpitäjä voi joissain tilanteissa joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen toiminnastaan. Kirjanpitäjän vastuun muodostumisen kannalta erityisesti tilitoimiston ja kirjanpitovelvollisen solmiman toimeksiantosopimuksen laajuudella on merkitystä. Mitä laajempi toimeksiantosopimus on, sitä paremmin voidaan olettaa kirjanpitäjän olevan selvillä kirjanpidon kirjauksista sekä tilinpäätöksen sisällöstä.

Kirjanpitovelvollisen ja kirjanpitäjän laatiessa kirjanpidon tai tilinpäätöksen yhteistoimin, vastaavat yleensä molemmat kirjanpidon virheellisyyksistä. Kuitenkin mikäli kirjanpitäjä tekee kirjanpidon kirjaukset ainoastaan mekaanisesti, kirjanpitovelvollisen antamien täsmällisten ohjeiden mukaan, rikosoikeudellisen vastuun kantaa kirjanpitovelvollinen yksin (HE 66/1988, s. 90).

Oikeuskäytännössä on arvioitu kirjanpitäjän rikosoikeudellista vastuuta sillä perusteella, onko kirjanpitäjä itse ollut aktiivisesti mukana niissä järjestelyissä, joihin rikosoikeudellinen vastuu perustuu (esim. Hgin HO 30.11.2005 nro 3915).

Korkeimman oikeuden ratkaisussa (KKO 2010:91) kirjanpitäjän rikosoikeudellinen vastuu on perustunut myös kirjanpitäjän omaan aktiiviseen rooliin. Asiassa kirjanpitäjä oli vastuussa tilinpäätökseen sisältyvien saatavien arvostamisesta osana tilinpäätöksen laatimista.

Kirjanpitäjän rikosoikeudellisen vastuun muodostumisen kannalta oleellista on lisäksi arvioida kirjanpitäjän omaa tietoisuutta ja myötävaikutusta mahdollisiin yksittäisiin virheellisiin kirjauksiin.

Korkein oikeus on antanut kaksi ratkaisua (KKO 2010:91 ja KKO 2016:2), joissa on arvioitu kirjanpitäjän rikosoikeudellista vastuuta. Asianajaja Simo Ellilä toimi kirjanpitäjän oikeusavustajana ratkaisussa KKO 2016:2, missä kirjanpitäjään kohdistelut syytteet hylättiin.

Palvelemme sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä. Ota yhteyttä, autamme mielellämme!