Työsuhteen päättäminen on tarkasti säänneltyä

Työsopimus voi päättyä työnantajan aloitteesta joko irtisanomisen tai työsuhteen purkamisen seurauksena. Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Työsopimuksen irtisanominen voi perustua työntekijästä johtuviin syihin (individuaaliperusteet) taikka tuotannollisiin ja taloudellisiin perusteihin (kollektiiviperusteet).

Työntekijän oma menettely oikeuttaa työnantajan irtisanomaan työsuhteen, kun työntekijä on vakavalla tavalla rikkonut tai laiminlyönyt noudattaa työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavia velvoitteita (TSL 7:2 §). Säännöksen piiriin kuuluvat muun muassa työntekijän asiaton käytös, myöhästelyt, epärehellisyys ja huolimattomuus. Myös se, ettei työntekijä enää selviydy työtehtävistään voi olla perusteena irtisanomiselle. Työsopimuksen irtisanominen edellyttää pääsääntöisesti sitä, että työnantaja on ensin antanut työntekijälle varoituksen ja mahdollisuuden korjata menettelynsä. Vain erityisen törkeissä tapauksissa varoitusta ei tarvitse antaa.

Kollektiivinen irtisanomisperuste on olemassa silloin, jos tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä olennaisesti ja pysyvästi vähentynyt (TSL 7:3 §). Taloudelliset syyt ovat olemassa esimerkiksi, kun työnantajalla on tarve säästää kustannuksia ja irtisanomisella on vaikutus työnantajan taloudellisen tilan korjaamiseen. Irtisanominen on sallittua kuitenkin myös silloin, kun työnantajana olevan yrityksen toiminta on voitollista. Yrityksen toiminnan uudelleenjärjestelystä johtuvista syistä, työntekijä voidaan irtisanoa työtehtävien yhdistämisen tai lakkauttamisen seurauksena. Työnantajalla on kuitenkin ensisijaisesti velvollisuus tarjota muuta työtä, mikäli työntekijä on sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin.

Kollektiiviperusteisessa irtisanomisessa työnantajan on ennen työsuhteen päättämistä selvitettävä irtisanottavalle työntekijälle irtisanomisen perusteet. Tämä koskee vain pieniä yrityksiä, sillä vähintään 20 työntekijää työllistävän työnantajan on käynnistettävä yhteistoimintamenettely (laki yhteistoiminnasta yrityksissä).

Työsuhteen purkaminen on puolestaan poikkeuksellinen työsuhteen päättämistapa. Työsuhde päättyy välittömästi, ja sitä voidaan käyttää sekä toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen, että määräaikaisen työsuhteen päättämiseen. Työsopimuksen purkaminen edellyttää painavampaa perustetta kuin työsuhteen irtisanominen, sillä työnantaja saa purkaa työsopimuksen vain erittäin painavasta syystä (TSL 8:1 §). Työntekijän tulee rikkoa tai laiminlyödä työsuhteen velvoitteita niin vakavasti, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Työnantajan on työsuhteen päättämisessä noudatettava myös erityistä työsopimuslaissa säädettyä työsuhteen päättämismenettelyä. Kun työsuhdetta ollaan purkamassa tai irtisanomassa työntekijän henkilöön liittyvistä syistä, työntekijälle on ensin varattava tilaisuus kertoa oma näkemyksensä työsuhteen päättämisen syystä. Työntekijällä on myös oikeus käyttää avustajaa. Vasta työntekijän kuulemisen jälkeen työnantajan tulee tehdä päätös työsuhteen päättämisestä. Työsopimuksen päättämisilmoitus on lähtökohtaisesti toimitettava työntekijälle henkilökohtaisesti.

Työsuhteen päättämiseen ja irtisanomisperusteiden täyttymiseen liittyy useita tulkinnanvaraisia kysymyksiä. Asiassa on syytä toimia huolellisesti koska laiton irtisanominen tai työsuhteen purkaminen voivat johtaa huomattavaan vahingonkorvausvelvollisuuteen työntekijää kohtaan.

Asianajotoimisto Aasa-Law Oy auttaa selvittämään irtisanomisperusteen tai työsuhteen purkamisen edellytysten olemassaolon työsuhteen päättämistä harkittaessa. Meillä on erityistä asiantuntemusta kaikista työsuhteen päättämisen muodoista, esimerkiksi työsuhteen purkamisesta koeajalla, työn vähentymisestä ja työntekijän uudelleensijoittamisvelvollisuuden laajuudesta, sekä työsuhteen päättämisestä työntekijän sairauden vuoksi.

Uusimmat julkaisumme

Refreshing idea